0

جرائم واحدهای تولیدی با پرداخت اصل بدهی بخشیده می شود

جرائم واحدهای تولیدی با پرداخت اصل بدهی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفتند : اگر واحدهای تولیدی اصل بدهی مالیاتی خود را تا پایان شهریور سال جاری پرداخت کنند، کل جرائم مالیاتی آن ها بخشیده می شود. سید کامل قمی نژاد اظهار کرد : به استان ها اجازه داده شده است تا اگر واحدهای تولیدی اصل بدهی مالیاتی خود را تا پایان شهریور ماه سال جاری پرداخت کنند، کل جرائم مالیاتی آن ها بخشیده شود.

ادامه مطلب …