0

اطلاعیه صنف مالیات علی الرأس

اطلاعیه صنف مالیات علی راس

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الرأس علاوه بر رعایت عدالت مالیاتی،هزینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به منظور تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. ماده ۹۷ ق.م.م مصوب سال ۸۰ به کارگزاران مالیاتی اجازه داده بود تا در صورت ارائه نشدن اطلاعات کافی متقن توسط مؤدی،از روش تشخیص علی الرأس برای محاسبه وی اقدام کنند.ارائه نکردن ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر،تمکین نکردن به درخواست به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارائه شده توسط مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کنند.سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیانی از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات تعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.

ادامه مطلب …