شرکت های غیر فعال

نکات کلیدی برای شرکت های غیر فعال

تعریف شرکت غیرفعال

شرکت غیرفعال، به شرکتی اطلاق می شود که عملاً طی یک دوره مالی مشخص به طور مثال یکسال مالی هیچ فعالیتی نداشته است و غیرفعال بودن خود را از ابتدای دوره عدم فعالیت به صورت مکتوب و به گونه ای قابل اثبات به اداره امور مالیاتی ذی ربط خود اعلام کرده است.

ادامه مطلب …