ثبت شرکت لیزینگ

ثبت شرکت لیزینگ

لیزینگ به معنی اجاره دادن و کرایه کردن می باشد.  ویژگی اصلی لیزینگ در این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر قرار دارد.

ادامه مطلب …