»آیین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران «
آیین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۷/۱شورای
عالی نظارت بر اتاق ایران
در اجرای مفاد بند الف و تبصره ۲ ماده ۹قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵اسفند ماه
۱۳۶۹و اطلاعیه مهم مصوب ۱۵آذر ماه ۱۳۷۳آن، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و
صنایع و معادن و موارد تعلیق یا لغو عضویت را به شرح زیر در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۷/۱تصویب نمود
.
ماده -۱شرایط عضویت
اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند،
می توانند با رعایت شرایط زیر به عضویت اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن درآیند
.
-۱/۱اشخاص حقیقی
-۱/۱/۱داشتن حداقل ۲۳سال شمسی.
۲
-۲/۱/۱داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول.
-۳/۱/۱ارائه مدارکی از قبیل مجوز تأسیس و بهره برداری، پروانه کسب، سند مالکیت، اجاره نامه محل کسب به عنوان دلیل
اشتغال به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته، یا ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی در زمینه های مزبور
.
-۴/۱/۱تأیید صلاحیت اخلاقی – تجربی – مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با
۳سال سابقه یا تأیید ۲نفر از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق ذیربط
.
-۵/۱/۱امضاء تعهد نامه موضوع ماده ۲آیین نامه.
-۶/۱/۱گواهی نداشتن سوء پیشینه.
-۷/۱/۱گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
-۸/۱/۱داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته و ارائه تغییرات بعدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
-۹/۱/۱دو قطعه عکس تمام رخ ۶*۴جدید.
-۱۰/۱/۱تصویر شناسنامه.
-۱۱/۱/۱پرداخت حق عضویت.
-۲/۱اشخاص حقوقی
-۱/۲/۱کارت عضویت اشخاص حقوقی که در زمینه موضوع فعالیت اتاق به امور اقتصادی اشتغال دارند، بنا به درخواست
متقاضی به نام مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره صادر خواهد شد
.
-۲/۲/۱گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای ۱/۱/۲ ،۱/۱/۱و ۱/۱/۶باشد و تعهدنامه موضوع ماده ۲آیین نامه را
به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید
.
-۳/۲/۱گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
-۴/۲/۱دو قطعه عکس تمام رخ ۶*۴گیرنده کارت.
۳
-۵/۲/۱تصویر شناسنامه گیرنده کارت.
-۶/۲/۱تصویر مدرک تأسیس و آخرین تغییرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمی.
-۷/۲/۱پرداخت حق عضویت.
تبصره -۱اشخاص حقوقی که در شهرستانها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در
اتاق شهرستان را بنمایند
.
مدیر شعبه نیز باید حائز همان شرایطی باشد که برای عضویت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره لازم است.
تبصره -۲اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق
باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود
.
ماده -۲تعهدنامه
کلیه متقاضیان عضویت یا تجدید عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موظفند تعهدنامه زیر
را امضاء نمایند
.
بسمه تعالی
تعهدنامه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
اینجانب ……………. )شخص حقیقی یا حقوقی ( متقاضی عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان ………………
بدینوسیله اعلام تعهد می نمایم
-۱شایستگی اخلاقی و اجتماعی و مالی لازم برای استفاده سالم از کارت عضویت و بهره گیری از خدمات اتاق و همکاری با

۴
آن را دارا هستم.
-۲در اشتغال به فعالیت های بازرگانی، تولیدی و خدماتی همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعایت امانت
و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاری را در عملیات و معاملات خود نموده و به پیمانها و قراردادها و رعایت قوانین مقرر
پایبند خواهم بود
.
-۳در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آمیز کلیه اختلافاتی که در جریان یا بر اثر عملیات یا معاملات تجاری اینجانب
بوجود آید، نهایت کوشش را خواهم نمود
.
-۴از هر فعل یا ترک فعلی که به امنیت اقتصادی داخلی یا خارجی کشور لطمه بزند و اعتبار جمهوری اسلامی ایران را
خدشه دار نماید پرهیز خواهم نمود
.
-۵مساعی خود را برای تقویت جایگاه اتاق و مشارکت در بهبود و پیشبرد امور آن بکار خواهم بست.
-۶در صورت تخلف از مفاد این تعهدنامه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران حق تصمیم گیری در مورد
تعلیق یا لغو عضویت یا محروم نمودن اینجانب از خدماتی را که توسط اتاق ارائه میشود خواهد داشت و پیامدهای آن را می
پذیرم
.
امضاء و مهر
ماده -۳تعداد و مدت اعتبار کارت عضویت
-۱/۳هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت عضویت داشته باشد، مگر در مواردی که شخص حقیقی
علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود به عنوان نماینده یک شخصیت حقوقی نیز به عضویت اتاق درآید
.
کارتهایی که طبق تبصره ۱ماده ۱برای شعبات اشخاص حقوقی صادر می گردد، تضاعف کارت تلقی می شود.
۵
-۲/۳مدت اعتبار کارت عضویت ۱سال است که با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت، قابل تمدید خواهد بود.
ماده -۴تعلیق و لغو عضویت
عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن با وقوع شرایط زیر بسته به مورد به حال تعلیق در
می آید و یا لغو می گردد
.
-۱تصمیمات مراجع قضائی به تعلیق یا لغو عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن.
-۲سلب یکی از شرایط عضویت.
-۳نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده ۲آیین نامه و ارتکاب با تخلفات مغایر شئونات و اخلاق تجاری.
تبصره -۱رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد ۲و ۳فوق با کمیسیون موضوع ماده ۵این آیین نامه خواهد بود.
تبصره -۲اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن موظفند که تصمیمات موضوع بند ۱ اجرا و مراتب را به اتاق ایران اعلام نمایند.

برای اطلاع از شرایط ثبت شرکت و مراحل ثبت شرکت با کارشناسان ثبت نخستین در ارتباط باشید.