مراحل صدور جواز کسب

تعریف جواز کسب: جواز کسب مجوزی است که برای شروع و ادامه ی فعالیت اقتصادی به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی به صورت دائم و موقت برای یک مکان مشخص یا یک وسیله ی معین صادر می شود.

برای صدور و اخذ جواز کسب طی نمودن ۴ مرحله الزامی است.

مرحله اول صدور جواز کسب:

۱-درخواست کتبی متقاضی

۲-ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی

۳-بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش

۴-بررسی درخواست متقاضی جواز کسب در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ کتبی به وی

مرحله دوم صدور جواز کسب:

در این مرحله از صدور  ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی ضروری است.

۱-سند مالکیت به نام متقاضی

۲-اجاره نامه رسمی به نام متقاضی

۳-اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی

۴-مبایعه نامه به نام متقاضی

۵-حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره

۶-رسید پرداخت اجاره بهای معتبر

۷-قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها جهت صدور جواز کسب.

ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان برای اخذ جواز کسب الزامی است.

۱-کارت پایان خدمت

۲-گواهی معافیت دائم

۳-گواهی اشتغال به تحصیل

۴-گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه

۵-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

-ارائه سوابق کاربری تجاری با کارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست جهت اخذ جواز کسب

-ارائه سایر مدارک ذیل جهت صدور جواز کسب:

۱-کپی تمام صفحات شناسنامه

۲-کپی کارت ملی

۳-کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای متقاضیانی که سن آنان از ۵۰ سال بالاتر می باشد.)

۴-دوازده قطعه عکس پرسنلی جدید (۳×۴)

مرحله سوم صدور و اخذ جواز کسب:

استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارک ذیل شامل:

۱-گواهی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه کارت معاینه پزشکی فردی جهت صنوف مشمول (موارد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی)

۲-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر جهت صدور جواز کسب

۳-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای اخذ جواز کسب

۴-موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی

۵-گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل ۱۰ ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط)

۶-ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی جهت اخذ جواز کسب

۷-گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون جهت صدور جواز کسب

۸-اختصاص کد شناسه ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب(جواز کسب)

۹-اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی جهت اخذ جواز کسب

-مرحله چهارم صدور و اخذ جواز کسب:

بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه؛که در نهایت جواز کسب صادر و به متقاضی اعزا می گردد.

عمده خدمات در ثبت نخستین شامل ثبت شرکت ٬ ثبت برند و نام و نشان٬ ثبت علائم تجاری و علامت٬ اخذ کارت بازرگانی و مجوز های کسب و …