دولت در جرم انگاری مالیاتی به دو اصل صدمه و سرزنش توجه نموده است.

طبق مواد موضوعه در قانون ایران،به طور کلی جرائم مالیاتی به شرح زیر است:

۱-تخلف دفاتر اسناد رسمی

۲-قصد فرار از مالیات

۳-عدم پرداخت مالیات تکلیفی

در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم،مصادیق مجرمانه ی جرائم مالیاتی و مجازات آن مشخص گردیده است.

مرتکبین جرائم مالیاتی مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم به مجازات درجه شش محکوم می شوند.بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات درجه بدین صورت است:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال