تمدید برند:

بعد از طی مراحل ثبت علامت تجاری(برند و لوگو) تصدیقی مبنی بر مالکیت به شخص حقیقی یا حقوقی داده می شود که مهلت این سند ۱۰ سال است.و بعد از انقضاء باید نسبت به تمدید آن اقدام کرد.در واقع مالک علامت ۶ ماه قبل تا ۶ ماه بعد از اتمام اعتبار باید نسبت به تمدید علامت خود اقدام کند.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری:

تصویر تصدیق

مدارک هویتی مالک

انتقال برند:

ماده ۱۲۲ آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری:

انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره‌برداریاز آن باید به درخواست کتبی هر ذی‌نفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج
گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.
تبصره ـ انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مستلزم تسلیم اظهارنامه
جداگانه توسط منتقل‌الیه است.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال برند حقیقی:

اصل تصدیق علامت

صلح نامه توسط فروشنده برای انتقال برند در دفترخانه اسناد رسمی

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی فروشنده

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار

مدارک مورد نیاز برای انتقال برند حقوقی:

اصل تصدیق علامت

صلح نامه توسط فروشنده برای انتقال برند در دفترخانه اسناد رسمی

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

اصل و کپی مدارک ثبت شرکت

اصل و کپی مدارک شناسایی خریدار