مدارک مورد نیاز جهت ابطال و یا تعلیق کارت عضویت و بازرگانی
 
شخص صاحب کارت بازرگانی(حقیقی یا حقوقی)بنا به دلایلی می تواند با مراجعه به اتاق بازرگانی و ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به ابطال و تعلیق کارت خود اقدام نماید.
الف) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:
۱- تقاضای شخص در ۱ نسخه.
۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال ۱۳۹۰ الزامی است).
۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال(در صورت تولیدی بودن).
۴- اصل کارت بازرگانی.
۵- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.
ب
) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:
۱- تقاضای شخص در ۱ نسخه.
۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال ۱۳۹۰ الزامی است).
۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال.
۴- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.
۵- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی (در صورت عدم انحلال).
۶- تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در ۱ نسخه (در صورت انحلال).
۷- اصل کارت بازرگانی.
ابطال کارت بازرگانی دو نوع است:
۱- اجباری که در صورت ارتکاب جرم دارنده ی کارت از سوی مقام مربوطه صورت می گیرد.
۲- اختیاری که در واقع همان انصراف شخص صاحب کارت است.
تعلیق کارت بازرگانی در مواردی مانند مفقود شدن و سرقت انجام می شود.
ج
) مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:
۱- ارائه ی درخواست.
۲- اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد).